• 1 Su Su
  • 2 Linh Lymy
  • 3 Đỗ Hoàng
  • 4 Bao'šś ŠNamś
  • 5 Tran Tuấn Anh
Tất cả
12 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý,...
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
Tướng: 85
Trang Phục: 102
2,300,000đ
6 bảng 90 chuẩn,...
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Tướng: 85
Trang Phục: 115
2,400,000đ
nakroth khiêu chiến,...
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 31
Trang Phục: 31
400,000đ
3 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 38
Trang Phục: 23
400,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 38
Trang Phục: 32
450,000đ
5 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 38
Trang Phục: 23
500,000đ
2 bảng 90 chuẩn,
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 38
Trang Phục: 33
500,000đ
3 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 28
600,000đ
yorn nguyệt tộc, nakroth aic
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 32
600,000đ
murad siêu việt
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Tướng: 40
Trang Phục: 30
600,000đ
nakroth aic, yorn long thần soái
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 26
600,000đ
dư 1v đá quý
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 23
600,000đ
murad siêu việt, nakroth aic,
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 41
Trang Phục: 40
600,000đ
3 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 43
Trang Phục: 30
600,000đ
nakroth aic,
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Tướng: 48
Trang Phục: 32
700,000đ
hayate
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 30
Trang Phục: 16
350,000đ
nakroth aic
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 31
Trang Phục: 23
400,000đ
2 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 30
Trang Phục: 19
300,000đ
Hayate, 2 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 35
Trang Phục: 28
350,000đ
4 bảng 90 chuẩn, 1v đá quý
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
Tướng: 34
Trang Phục: 18
400,000đ