Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 104
Rank K.Cương
Số Skin 116
610,000đ
Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 162
880,000đ
Số Tướng 67
Rank C.Thủ
Số Skin 76
450,000đ
Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 143
650,000đ
Số Tướng 54
Rank C.Thủ
Số Skin 53
300,000đ
Số Tướng 90
Rank C.Thủ
Số Skin 110
500,000đ
Số Tướng 63
Rank C.Thủ
Số Skin 67
1,450,000đ
Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 158
650,000đ
Số Tướng 115
Rank C.Thủ
Số Skin 216
1,400,000đ
Số Tướng 51
Rank C.Thủ
Số Skin 60
950,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 131
600,000đ
Số Tướng 99
Rank C.Thủ
Số Skin 149
750,000đ
Số Tướng 55
Rank K.Cương
Số Skin 72
290,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Cương
Số Skin 85
270,000đ
Số Tướng 80
Rank B.Kim
Số Skin 130
400,000đ
Số Tướng 86
Rank B.Kim
Số Skin 123
450,000đ
Số Tướng 23
Rank K.Cương
Số Skin 18
200,000đ
Số Tướng 29
Rank K.Cương
Số Skin 33
370,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 60
330,000đ
Số Tướng 77
Rank C.Thủ
Số Skin 110
990,000đ