Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 62
Rank C.Thủ
Số Skin 42
1,000,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 185
5,000,000đ
Số Tướng 70
Rank B.Kim
Số Skin 72
550,000đ
Số Tướng 69
Rank K.Cương
Số Skin 74
550,000đ
Số Tướng 74
Rank B.Kim
Số Skin 94
750,000đ
Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 89
750,000đ
Số Tướng 69
Rank B.Kim
Số Skin 74
550,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 94
800,000đ
Số Tướng 73
Rank K.Cương
Số Skin 97
800,000đ
Số Tướng 88
Rank C.Thủ
Số Skin 144
1,400,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Cương
Số Skin 114
1,000,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 92
850,000đ
Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 114
1,200,000đ
Số Tướng 77
Rank K.Cương
Số Skin 111
1,000,000đ
Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 56
650,000đ
Số Tướng 84
Rank K.Cương
Số Skin 106
1,500,000đ
Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 131
1,200,000đ
Số Tướng 68
Rank B.Kim
Số Skin 83
950,000đ
Số Tướng 35
Rank K.Cương
Số Skin 31
650,000đ
Số Tướng 73
Rank B.Kim
Số Skin 95
900,000đ