Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 101
Rank B.Kim
Số Skin 117
720,000đ
Số Tướng 108
Rank K.Cương
Số Skin 107
890,000đ
Số Tướng 67
Rank K.Cương
Số Skin 80
420,000đ
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 60
500,000đ
Số Tướng 50
Rank B.Kim
Số Skin 66
700,000đ
Số Tướng 102
Rank K.Cương
Số Skin 112
850,000đ
Số Tướng 100
Rank K.Cương
Số Skin 137
900,000đ
Số Tướng 54
Rank K.Cương
Số Skin 44
450,000đ
Số Tướng 29
Rank K.Cương
Số Skin 20
250,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 38
460,000đ
Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 111
850,000đ
Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 119
870,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 39
480,000đ
Số Tướng 75
Rank B.Kim
Số Skin 67
270,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 56
450,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 52
450,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 42
450,000đ
Số Tướng 39
Rank K.Cương
Số Skin 48
270,000đ
Số Tướng 82
Rank K.Cương
Số Skin 102
800,000đ
Số Tướng 110
Rank B.Kim
Số Skin 143
1,000,000đ