Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 48
Rank C.Thủ
Số Skin 20
330,000đ
Số Tướng 48
Rank C.Thủ
Số Skin 53
430,000đ
Số Tướng 47
Rank C.Thủ
Số Skin 27
500,000đ
Số Tướng 49
Rank C.Thủ
Số Skin 38
350,000đ
Số Tướng 47
Rank C.Thủ
Số Skin 46
350,000đ
Số Tướng 48
Rank C.Thủ
Số Skin 32
345,000đ
Số Tướng 49
Rank C.Thủ
Số Skin 38
380,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 41
370,000đ
Số Tướng 47
Rank C.Thủ
Số Skin 39
400,000đ
Số Tướng 49
Rank C.Thủ
Số Skin 27
350,000đ
Số Tướng 45
Rank C.Thủ
Số Skin 32
320,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 29
370,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 15
350,000đ
Số Tướng 49
Rank C.Thủ
Số Skin 25
350,000đ
Số Tướng 48
Rank C.Thủ
Số Skin 32
450,000đ
Số Tướng 45
Rank C.Thủ
Số Skin 30
400,000đ
Số Tướng 40
Rank C.Thủ
Số Skin 33
450,000đ
Số Tướng 50
Rank B.Kim
Số Skin 45
600,000đ
Số Tướng 50
Rank B.Kim
Số Skin 48
470,000đ
Số Tướng 72
Rank C.Thủ
Số Skin 83
1,100,000đ