Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 77
Rank K.Cương
Số Skin 97
240,000đ
Số Tướng 30
Rank B.Kim
Số Skin 18
250,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 38
120,000đ
Số Tướng 25
Rank B.Kim
Số Skin 33
250,000đ
Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 92
240,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Cương
Số Skin 213
3,900,000đ
Số Tướng 76
Rank B.Kim
Số Skin 86
230,000đ
Số Tướng 86
Rank K.Cương
Số Skin 81
270,000đ
Số Tướng 67
Rank B.Kim
Số Skin 54
580,000đ
Số Tướng 85
Rank B.Kim
Số Skin 89
260,000đ
Số Tướng 52
Rank B.Kim
Số Skin 62
220,000đ
Số Tướng 72
Rank B.Kim
Số Skin 97
240,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Cương
Số Skin 85
220,000đ
Số Tướng 78
Rank K.Cương
Số Skin 103
240,000đ
Số Tướng 75
Rank B.Kim
Số Skin 113
240,000đ
Số Tướng 81
Rank B.Kim
Số Skin 98
260,000đ
Số Tướng 79
Rank Vàng
Số Skin 101
250,000đ
Số Tướng 72
Rank B.Kim
Số Skin 77
230,000đ
Số Tướng 56
Rank B.Kim
Số Skin 61
250,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Cương
Số Skin 89
270,000đ
    messenger