Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 54
Rank C.Thủ
Số Skin 30
250,000đ
Số Tướng 67
Rank C.Thủ
Số Skin 39
400,000đ
Số Tướng 99
Rank C.Thủ
Số Skin 158
2,200,000đ
Số Tướng 68
Rank C.Thủ
Số Skin 54
450,000đ
Số Tướng 106
Rank C.Thủ
Số Skin 143
1,800,000đ
Số Tướng 70
Rank C.Thủ
Số Skin 81
550,000đ
Số Tướng 85
Rank C.Thủ
Số Skin 87
750,000đ
Số Tướng 55
Rank C.Thủ
Số Skin 69
550,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 40
350,000đ
Số Tướng 64
Rank C.Thủ
Số Skin 75
460,000đ
Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 210
4,000,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 120
1,500,000đ
Số Tướng 57
Rank C.Thủ
Số Skin 44
300,000đ
Số Tướng 53
Rank C.Thủ
Số Skin 53
300,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 128
1,500,000đ
Số Tướng 82
Rank C.Thủ
Số Skin 83
950,000đ
Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 182
2,800,000đ
Số Tướng 98
Rank C.Thủ
Số Skin 97
1,500,000đ
Số Tướng 53
Rank C.Thủ
Số Skin 54
850,000đ
Số Tướng 61
Rank C.Thủ
Số Skin 78
750,000đ